امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

بیزنس کوچینگ

1399-05-05 ارتباط الگوهای ذهنی با ثروتمند شدن
بهبود فردیبیزنس کوچینگکتابموفقیت
1399-04-30 چگونه ثروتمند فکر کنید تا ثروتمند شوید
بهبود فردیبیزنس کوچینگکتابموفقیت
1399-04-25 جمع بندی نهایی فلسفه سرمایه‌گذاری وارن بافت
ارزهای دیجیتالبورسبیزنس کوچینگفارکسکتاب