امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

ارزهای دیجیتال

1399-04-25 جمع بندی نهایی فلسفه سرمایه‌گذاری وارن بافت
ارزهای دیجیتالبورسبیزنس کوچینگفارکسکتاب
1399-04-15 روش‌های مدیریت سهام در سرمایه‌گذاری وارن بافت
ارزهای دیجیتالبورسبیزنس کوچینگفارکسکتاب
1399-04-10 اصول انتخاب سهام در سرمایه‌گذاری وارن بافت
ارزهای دیجیتالبورسبیزنس کوچینگفارکسکتاب