امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

موفقیت

1399-05-05 ارتباط الگوهای ذهنی با ثروتمند شدن
بهبود فردیبیزنس کوچینگکتابموفقیت
1399-04-30 چگونه ثروتمند فکر کنید تا ثروتمند شوید
بهبود فردیبیزنس کوچینگکتابموفقیت
1399-03-25 جمع بندی نهایی عادتهای اتمی و معرفی اپلیکیشن های کنترل عادت
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-03-20 چارچوبی برای پایبندی به عادتها
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت