امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

سامانه مدیریت باشگاه K-GYM

سامانه مدیریت باشگاه K-GYM

سامانه مدیریت باشگاه K-GYM

وب سایت : kgym.amirkral.ir