امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

برچسب: دارن هاردی

1399-02-05 تمرین قدم هفتم : طرح عملی شما
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-02-05 قدم هفتم : طرح عملی شما
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-01-30 تمرین قدم ششم : عامل جادویی برای رسیدن به اهداف
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-01-30 قدم ششم : عامل جادویی برای رسیدن به اهداف
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت