امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

برچسب: وارن بافت

1399-04-05 سه فردی که بیشترین نقش را در شکل‌گیری نظریه بافت داشتند
ارزهای دیجیتالبورسبیزنس کوچینگفارکسکتاب
1399-03-30 استفاده از روش وارن بافت در سرمایه‌گذاری
ارزهای دیجیتالبورسبیزنس کوچینگفارکسکتاب